Požární ochrana

Hasič servis Kolín - Radek Mühl
Slide
Hasič servis Kolín - Radek Mühl

Požární ochrana (PO)

Hasič servis Kolín - Radek Mühl

Prevence požární ochrany

Hasič servis Kolín - Radek Mühl

Mimořádné události

Hasič servis Kolín - Radek Mühl

Dokumentace a školení

Hasič servis Kolín - Radek Mühl

Revize a Kontroly

Požární ochrana představuje souhrn technicko organizační činnosti, které slouží k předcházení vzniku požáru a prevence. Patří mezi ně například povinná školení zaměstnanců a obsluha specifických zařízení, ale také instalace a servis požární techniky, věcných prostředků požární ochrany, požárně bezpečnostních zařízení a podobně. Všechna tato opatření se řídí platnými právními předpisy a normativními požadavky v oblasti požární bezpečnosti, jejichž cílem je chránit životy, zdraví a majetek před hrozbou požáru.

Co nabízíme #

 • Individuální přístup ke každému zákazníkovi
 • Profesionální a flexibilní služby v požární ochraně
 • Dlouhodobá spolupráce a poradenství
 • Zastupování při kontrolách státní správy včetně pojišťoven
 • Evidence následných termínů kontrol
 • Telefonickou poradenskou a asistenční službu v případě jakýchkoli dotazů či potřeby

Prevence požární ochrany:

 • Pravidelné kontroly dodržování předpisů požární ochrany ve lhůtách stanovené legislativou. Projednání zjištěných závad a návrh opatření.
 • Zpracování podkladů a provedení vstupního a opakované školení zaměstnanců
 • Odborná příprava preventivních a požárních hlídek a preventistů PO
 • Organizace cvičného požární poplachu včetně nácviku evakuace a názorné ukázky hašení

Řešení mimořádných událostí:

 • Účast při šetření požárů a sestavování vyjádření pro pojišťovny
 • Zpracování zpráv o požárech
 • Asistence při kontrolách orgánů státní správy, pojišťoven a odborových svazů

Dokumentace:

 • Zpracování a aktualizace zákonné dokumentace PO
 • Implementace dokumentace do procesů zákazníků
 • Více o povinné dokumentaci

Revize, kontroly a servis prostředků a zařízení:

Cílem PO služeb je:

 • Minimalizovat riziko vzniku požáru
 • Zajistit rychlou a efektivní reakci v případě mimořádné události
 • Plnit všechny zákonné požadavky v oblasti PO
 • Poskytovat zákazníkům odborné znalosti a podporu v oblasti PO

Věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení #

 • Hasící přístroje (ruční a pojízdné)
 • Požární hydranty (vnitřní i vnější)
 • Požární nádrže
 • Požární suchovody a žebříky
 • Požární dveře, vrata a okna (uzávěry)
 • Požární ucpávky (prostupy), obklady, skla a podobně
 • Požární nátěry na ocelové, dřevěné a betonové konstrukce
 • Nouzová osvětlení
 • Detektory kouře, oxidu uhelnatého (CO), hořlavých a výbušných plynů
 • Požární klapky, ventily, stěnové uzávěry, mřížky a ventilátory
 • Zařízení odvodu tepla a kouře (ZOTK)
 • Požárně dělící a ocelové konstrukce
 • Tlačítka CENTRAL a TOTAL STOP
 • Požární akustická signalizace včetně rozhlasu
Požární nádrž Kolín
Požární nádrž

Povinná dokumentace #

 • Začlenění do kategorií dle požárního nebezpečí: Pro Vaše pracoviště, objekty, ať už nájemní či vlastní, zpracujeme kategorizaci dle požárního nebezpečí, čímž splníte zákonné požadavky.
 • Organizace požární ochrany: Pomůžeme Vám nastavit systém pro zajištění požární ochrany ve Vašem objektu, včetně určení zodpovědných osob, rozdělení úkolů a vedení dokumentace.
 • Tematický plán a časový rozvrh školení (TPČR): vytvoříme vám TPČR, který slouží jako návod pro organizaci a realizaci školení Vašich zaměstnanců v oblasti požární prevence a ochrany.
 • Požární poplachové směrnice: Vytvoříme pro Vás směrnici, která stanoví pravidla pro vyhlášení a signalizaci požáru, evakuaci osob a další důležité kroky v případě mimořádné události.
 • Požární řády: Připravíme vám požární řády, které slouží jako návod pro osoby nacházející se v objektu, jak se zachovat v případě požáru, a zároveň definuje povinnosti zodpovědných osob a zaměstnanců.
 • Evakuační plány: Zpracujeme evakuační plány pro Vaše objekty, které zajistí rychlou a bezpečnou evakuaci osob v případě požáru.
 • Evidence a provádění školení: Zajistíme evidenci a provádění školení ohlašovny požáru a požárních hlídek, dle platných předpisů.
 • Požární kniha: Nabízíme vedení požární knihy, která slouží jako hlavní záznamník všech událostí a aktivit týkajících se požární ochrany ve Vašem objektu.
 • Dokumentace zdolávání požárů (DZP): Zpracujeme vám DZP, které slouží jako návod pro hasiče zasahující při požáru v daném objektu a usnadňuje tak záchranu osob a majetku.
 • Posouzení požárního nebezpečí: Jedná se o odborný proces, jehož cílem je komplexní zhodnocení rizika vzniku a šíření požáru v daném objektu.
 • Projektová dokumentace PO: Zajistíme vám projektovou dokumentaci požárně bezpečnostního řešení stavby.
Přesunout se na začátek